OshiRabu: Waifus Over Husbandos – Furutachi Ren & Hayahoshi Akuru, APEX

 APEX va a lanzar el conjunto completo de figuras a escala 1/7 "Furutachi Ren & Hayahoshi Akuru" de " OshiRabu : Waifus Over Husbandos ". 

OshiRabu: Waifus Over Husbandos – Furutachi Ren & Hayahoshi Akuru, APEX

Se lanzará en junio de 2023. Alrededor de 230 mm de altura, 27 000 yenes.

OshiRabu: Waifus Over Husbandos – Furutachi Ren & Hayahoshi Akuru, APEX

OshiRabu: Waifus Over Husbandos – Furutachi Ren & Hayahoshi Akuru, APEX

OshiRabu: Waifus Over Husbandos – Furutachi Ren & Hayahoshi Akuru, APEXOshiRabu: Waifus Over Husbandos – Furutachi Ren & Hayahoshi Akuru, APEX

OshiRabu: Waifus Over Husbandos – Furutachi Ren & Hayahoshi Akuru, APEXOshiRabu: Waifus Over Husbandos – Furutachi Ren & Hayahoshi Akuru, APEX

OshiRabu: Waifus Over Husbandos – Furutachi Ren & Hayahoshi Akuru, APEX