Kaerunoko’s Original Character – Kaerunoko Illustration [Neko], Union Creative

 Union Creative lanzará la figura sin escala "Kaerunoko Illustration [Neko]" del personaje original ilustrado " Kaerunoko ". 

Kaerunoko’s Original Character – Kaerunoko Illustration [Neko], Union Creative

Se lanzará en agosto de 2022. Alrededor de 250 mm de alto, 23.400 yenes.

Kaerunoko’s Original Character – Kaerunoko Illustration [Neko], Union CreativeKaerunoko’s Original Character – Kaerunoko Illustration [Neko], Union Creative

Kaerunoko’s Original Character – Kaerunoko Illustration [Neko], Union CreativeKaerunoko’s Original Character – Kaerunoko Illustration [Neko], Union Creative

Kaerunoko’s Original Character – Kaerunoko Illustration [Neko], Union CreativeKaerunoko’s Original Character – Kaerunoko Illustration [Neko], Union Creative

Kaerunoko’s Original Character – Kaerunoko Illustration [Neko], Union CreativeKaerunoko’s Original Character – Kaerunoko Illustration [Neko], Union Creative

Kaerunoko’s Original Character – Kaerunoko Illustration [Neko], Union CreativeKaerunoko’s Original Character – Kaerunoko Illustration [Neko], Union Creative

Kaerunoko’s Original Character – Kaerunoko Illustration [Neko], Union CreativeKaerunoko’s Original Character – Kaerunoko Illustration [Neko], Union Creative

Kaerunoko’s Original Character – Kaerunoko Illustration [Neko], Union CreativeKaerunoko’s Original Character – Kaerunoko Illustration [Neko], Union Creative