The God of High School – Jin Mori Seiten Taisei Ver., F:NEX (FuRyu)

 F: NEX lanzará la figura "Jin Mori Seiten Taisei Ver" a escala 1/8 de “The God of High School”. 

The God of High School – Jin Mori Seiten Taisei Ver., F:NEX (FuRyu)

Se lanzará en abril de 2022. Alrededor de 200 mm de alto, 17.800 yenes.

The God of High School – Jin Mori Seiten Taisei Ver., F:NEX (FuRyu)

The God of High School – Jin Mori Seiten Taisei Ver., F:NEX (FuRyu)The God of High School – Jin Mori Seiten Taisei Ver., F:NEX (FuRyu)The God of High School – Jin Mori Seiten Taisei Ver., F:NEX (FuRyu)

The God of High School – Jin Mori Seiten Taisei Ver., F:NEX (FuRyu)The God of High School – Jin Mori Seiten Taisei Ver., F:NEX (FuRyu)

The God of High School – Jin Mori Seiten Taisei Ver., F:NEX (FuRyu)The God of High School – Jin Mori Seiten Taisei Ver., F:NEX (FuRyu)

The God of High School – Jin Mori Seiten Taisei Ver., F:NEX (FuRyu)