Higurashi: When They Cry – GOU – Ryugu Rena (Tragedy ver.), Miyuki

 Miyuki va a lanzar la figura "Ryugu Rena (Tragedy ver.)" escala 1/7 de " Higurashi: When They Cry - GOU ". 

Higurashi: When They Cry – GOU – Ryugu Rena (Tragedy ver.), Miyuki

Se lanzará en mayo de 2022. Alrededor de 230 mm de alto, 14.364 yenes.

Higurashi: When They Cry – GOU – Ryugu Rena (Tragedy ver.), MiyukiHigurashi: When They Cry – GOU – Ryugu Rena (Tragedy ver.), Miyuki

Higurashi: When They Cry – GOU – Ryugu Rena (Tragedy ver.), MiyukiHigurashi: When They Cry – GOU – Ryugu Rena (Tragedy ver.), MiyukiHigurashi: When They Cry – GOU – Ryugu Rena (Tragedy ver.), Miyuki

Higurashi: When They Cry – GOU – Ryugu Rena (Tragedy ver.), MiyukiHigurashi: When They Cry – GOU – Ryugu Rena (Tragedy ver.), MiyukiHigurashi: When They Cry – GOU – Ryugu Rena (Tragedy ver.), Miyuki

Higurashi: When They Cry – GOU – Ryugu Rena (Tragedy ver.), MiyukiHigurashi: When They Cry – GOU – Ryugu Rena (Tragedy ver.), Miyuki

Higurashi: When They Cry – GOU – Ryugu Rena (Tragedy ver.), Miyuki