Emma Brightness 1/7 de The Hidden Dungeon Only I Can Enter, F:NEX (FuRyu)

  F: NEX (FuRyu) lanzará la figura de PVC de Emma Brightness (エ マ ・ ブ ラ イ ト ネ ス) de la novela ligera / manga / anime “The Hidden Dungeon Only I Can Enter” (俺 だ け 入 れ る 隠 し ダ ン ジ ョ ン, Ore Dake Haireru Kakushi Danjon ~ Kossori Kitaete Sekai Saikyo ~). 

Emma Brightness 1/7 de The Hidden Dungeon Only I Can Enter, F:NEX (FuRyu)

Se lanzará en agosto de 2021. Alrededor de 230 mm de alto, 15.800 yenes.

Emma Brightness 1/7 de The Hidden Dungeon Only I Can Enter, F:NEX (FuRyu)Emma Brightness 1/7 de The Hidden Dungeon Only I Can Enter, F:NEX (FuRyu)

Emma Brightness 1/7 de The Hidden Dungeon Only I Can Enter, F:NEX (FuRyu)Emma Brightness 1/7 de The Hidden Dungeon Only I Can Enter, F:NEX (FuRyu)

Emma Brightness 1/7 de The Hidden Dungeon Only I Can Enter, F:NEX (FuRyu)Emma Brightness 1/7 de The Hidden Dungeon Only I Can Enter, F:NEX (FuRyu)