Figuras: Fotos y pre-order de Kurara-chan, personaje original der Kurara Suzutsuki - Daiki Kougyou +18

Daiki Kougyou ha abierto pre-order para su nueva figuras de Kurara-chan, personaje original creado por Kurara Suzutsuki.

Tamaño: 1/6 26,5 cm
Precio: 14580 yenes
Fecha de lanzamiento: Febrero de 2018

Kurara-chan, personaje original der Kurara Suzutsuki - Daiki KougyoKurara-chan, personaje original der Kurara Suzutsuki - Daiki Kougyo
Kurara-chan, personaje original der Kurara Suzutsuki - Daiki KougyoKurara-chan, personaje original der Kurara Suzutsuki - Daiki KougyoKurara-chan, personaje original der Kurara Suzutsuki - Daiki KougyoKurara-chan, personaje original der Kurara Suzutsuki - Daiki KougyoKurara-chan, personaje original der Kurara Suzutsuki - Daiki KougyoKurara-chan, personaje original der Kurara Suzutsuki - Daiki KougyoKurara-chan, personaje original der Kurara Suzutsuki - Daiki KougyoKurara-chan, personaje original der Kurara Suzutsuki - Daiki KougyoKurara-chan, personaje original der Kurara Suzutsuki - Daiki KougyoKurara-chan, personaje original der Kurara Suzutsuki - Daiki Kougyo
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...